ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
PrintEmailBack

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

   Αθήνα, 26η Απριλίου 2017

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018 δύο (2) υποτροφίες διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο τριών ετών, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε οποιοδήποτε τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών.
Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας για τρία έτη ορίζεται στις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€), ήτοι ετησίως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί οποιουδήποτε τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
β) Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος συναφούς αντικειμένου με τις Διδακτορικές σπουδές που προτίθενται να ακολουθήσουν.
γ) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1987.
δ) Να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε οποιοδήποτε τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
ε) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
στ) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
ζ) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
η) Να γνωρίζουν άριστα μια από τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

α) Οι εξετάσεις θα είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους υποτρόφους της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ.  Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων. Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση με την εξεταστέα ύλη και την προτεινόμενη βιβλιογραφία.
β)  Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

1) Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου, με βάση τα οικονομικά δεδομένα:             30%
2) Βαθμολογία γραπτής εξέτασης, εφόσον υπερβεί την βαθμολογική βάση:   50%
3) Συνέντευξη:                                                                                       20%

Σημείωση: Θα προτιμηθούν θέματα διατριβών με έμφαση στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (επισυνάπτεται).
β) Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) με γνήσιο υπογραφής.
γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
στ) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή.
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΔΠΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
η) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
θ) Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ.
ι) Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το/τα οποίο/α θα αποδεικνύει/ουν την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι την 9η Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν την 6η Ιουλίου 2017.

Η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) και στον ιστότοπο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ (http://www.eng.duth.gr/  Ανακοινώσεις Κοσμητείας) το αργότερο έως την 28η Απριλίου 2017.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) το αργότερο έως την 14η Ιουλίου 2017 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.


Για το Ίδρυμα Ευγενίδου
         Κ. ΜΑΝΑΦΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email:admin@eugenfound.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα